Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále jen „občanský zákoník“), platí pro nákup v internetovém obchodě www.tesla-electronics.eu provozovaném INTER-SAT LIMITED, Reg. číslo HE 222208, se sídlem 1060 Nicosia, Kleomenous 1, Kyperská republika, na území ČR jednající prostřednictvím organizační složky: INTER-SAT LTD, organizační složka, IČ: 292 42 916, se sídlem Slevačská 2368/68, Židenice, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka č. 24480 (dále jen „INTER-SAT LTD, organizační složka“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi INTER-SAT LTD, organizační složka jakožto prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
 2. Právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy těmito VOP neupravené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, těmito VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto VOP.

 

Článek 2
Vymezení některých pojmů

 1. Kupující (spotřebitel) – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 2. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podnikatel).
 3. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn (jsou dostupné v kompletní podobě na internetových stránkách prodávajícího tak, že kupující má možnost se s nimi seznámit ještě před uzavřením smlouvy). Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.

 

Článek 3
Cena, Objednávka a Forma úhrady

 1. Ceny zboží jsou uvedeny v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v den, kdy je objednávka doručena prodávajícímu.
 2. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě písemné objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.tesla-electronics.eu. Objednávka je pro prodávajícího závazná okamžikem doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen objednávku potvrdit. Lhůta k potvrzení objednávky činí 5 pracovních dnů od doručení objednávky, přičemž potvrzení objednávky oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické komunikace.
 3. Minimální cena objednávky při dopravě mimo Českou a Slovenskou republiku je 5.000,- Kč
  (200 Euro). V případě objednávky pod tuto částku zboží neexpedujeme.
 4. Lhůta pro vyřízení objednávky prodávajícím je 30 kalendářních dní ode dne potvrzení přijetí objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od smlouvy.
 5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši bankovním převodem (předem na účet) nebo na dobírku, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
 6. Prodávající je povinen předat objednané zboží k přepravě do 5 pracovních dnů po zaplacení kupní ceny na základě příslušného dokladu vystaveného prodávajícím. Za den úhrady kupní ceny je považován den, kdy je peněžitá částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu - daňový doklad.
 7. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit i náklady spojené s balením a dodáním objednaného zboží, přičemž výše těchto nákladů je blíže specifikována v odst. 8 tohoto článku.
 8. Ceník přepravného:

Dopravné:           

Ke každé objednávce účtujeme dopravné v ceně 99,- Kč.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Článek 4
Dodací podmínky

 1. Druh dopravy si zvolí kupující v objednávce.
 2. Prodávající poskytuje následující druh dopravy: doprava spediční společností na adresu udanou kupujícím na dobírku, popř. bez požadované dobírky v případě úhrady kupní ceny bankovním převodem před odesláním zboží.
 3. Cena za dopravu je zveřejněna na webových stránkách prodávajícího v sekci „Jak nakupovat“ v odstavci „Dopravné“.
 4. Prodávající splní svůj závazek spočívající v dodání předmětu koupě kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedeným způsobem prodávajícím závazek splněn pouze v případě, že dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě prodávající splní svůj závazek až předáním předmětu koupě dopravcem kupujícímu.
 5. Prodávající ke každé dodávce zboží přiloží dodací list. Tento dodací list jsou smluvní strany povinny při předání a převzetí zboží oboustranně potvrdit. Prodávající je oprávněn odmítnout předání zboží kupujícímu v případě, že mu kupující nevydá potvrzený originál dodacího listu, případně kopii dodacího listu s originálem podpisu kupujícího. V případě platby v hotovosti nahrazuje dodací list pokladní (příjmový) doklad potvrzující zaplacení kupní ceny zboží, v případě dodání zboží přepravní službou nahrazuje dodací list přepravní list či jiný doklad prokazující převzetí zboží kupujícím.
 6. Náklady na dopravu ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak.
 7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme, nestanoví-li zákon pro odlišné způsoby dodání zboží jinak.
 8. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, u něhož byla kupní cena zboží zaplacena před dodáním tohoto zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jinak úplným zaplacením kupní ceny.

 

Článek 5
Shoda s kupní smlouvou

 1. V případech nákupů uskutečněných podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění odpovídá prodávající kupujícímu, za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak, shodou s kupní smlouvou dle shora uvedeného se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující, právo na dodání nové věci bez vady, odstranění vady opravou věci, poskytnutí přiměřené slevy z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. Jedná-li se o nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.
 4. Rozpor s kupní smlouvou uzavřenou s kupujícím jakožto spotřebitelem, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak.
 5. Nárok kupujícího v případě rozporu s kupní smlouvou dle shora uvedeného je podmíněn povinností při uplatnění svého práva předložit prodávajícímu věc čistou, včetně dokladu o prodeji zboží, vystaveném prodávajícím kupujícímu, návodu a dokumentace. Pokud kupující nedodrží výše uvedené podmínky pro uplatnění svého práva, nebude prodávajícím nárok považován za oprávněný.
 6. Nároky kupujícího v případě rozporu s kupní smlouvou dle shora uvedeného a další nároky z odpovědnosti za vady prodávané věci lze uplatnit na adrese uvedené na www.tesla-electronics.eu. V případě nedodržení výše uvedeného postupu nebude brán na tuto ani pozdější reklamaci zřetel.

Článek 6
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku komunikace na dálku

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod www.tesla-electronics.eu), bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prokázat předložením prodejního dokladu. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího převzal. Neučiní-li tak, odpovídá prodávajícímu za škodu tako vzniklou, tedy prodávajícímu vznikne nárok na náhradu škody mu takto způsobené, kdy tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 2. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 3. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle shora uvedeného, hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu spotřebitel. Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku nese náklady spojení s navrácením zboží spotřebitel tehdy, jestliže toto zboží nemůže být navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn částku, odpovídající skutečně vynaloženým nákladům spojeným s vrácením zboží, započíst s kupní cenou a náklady na dodání zboží, které je prodávající povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
 4. V případě neoprávněně vráceného zboží (tj. nejsou-li splněny důvody pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) je spotřebitel povinen zaplatit skutečně vynaložené náklady na přepravu vráceného zboží k prodávajícímu a od prodávajícího zpět spotřebiteli. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady, které jsou spojené s vrácením zboží.

 

Článek 7
Odpovědnost za vady

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruku za jakost v délce trvání stanovené Občanským zákoníkem, tj. v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Kupujícímu, který není spotřebitel, poskytuje prodávající záruku v délce trvání poskytnuté výrobcem daného zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty – toto ustanovení je platné jak pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), tak i pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se projeví v průběhu záruční doby. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, k pozdějším reklamacím nebude brán zřetel. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 24 měsíců po dodání zboží kupujícímu. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Zejména prodávající neodpovídá za vady, které vznikly používáním věci v rozporu s návodem k obsluze, provedením neodborného nebo neoprávněného zásahu, vniknutím cizí látky do zboží (např. kapalina), připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, skladováním nebo provozováním v podmínkách nevhodných pro daný typ zboží (např. teploty překračující limity doporučené výrobcem a uvedené na obale nebo v záručním listě daného zboží, vlhké, prašné, chemicky agresivní či jinak nevhodné prostředí), mechanickým poškozením zboží kupujícím nebo 3. osobou, vady vzniklé vlivem neodvratitelné události (např. živelná pohroma), připojením věci na jiné, než předepsané napájecí napětí apod. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za zjevnou vadu se považuje zjištěný rozdíl mezi sériovým číslem zboží a číslem na záručním listě. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání nového záručního listu.
 3. Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodu vady, upozorní prodávající kupujícího na vadu a dále za ni nenese odpovědnost. Na ostatní součásti zboží platí stanovená záruka. U použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, vzniklé v důsledku jeho použití či opotřebení.
 4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě, že se jedná o zboží, které je třeba odborně instalovat u kupujícího, začíná záruční doba dnem odborné instalace, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 5. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, a to prokazatelným způsobem, tj. písemným oznámením doručeným prodávajícímu.
 7. Při odesílání zboží kupujícímu je kupující povinen provést kontrolu řádnosti a nezávadnosti dodávky a toho, zda není zboží poškozeno. Pokud je zboží zjevně poškozeno, kdy obal a vzhled dodávky nasvědčuje tomu, že existuje reálné nebezpečí, že je zboží poškozeno, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky. U zjevného poškození, které zjistí kupující přímo na místě před převzetím zboží, je řidič povinen sepsat s kupujícím reklamační protokol a kupující zboží nepřebírá.
 8. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, tedy po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem na smlouvou určeném místě.
 9. Reklamaci je možné uplatnit poštou, a to tak, aby nejpozději v poslední den záruční doby byla reklamace doručena prodávajícímu. V písemném uplatnění reklamace je vždy nutné uvést, jak se vada projevuje a připojit kopii objednávky, kopii prodejního dokladu, dodacího listu, požadavek na řešení a kontaktní spojení. Kupující je povinen při doručování reklamovaného zboží prodávajícímu zajistit zboží vhodným obalem, vyhovujícím nárokům na přepravu daného typu zboží, tak, aby nedošlo k poškození zboží, a je-li to vzhledem k povaze zboží pro zajištění ochrany zboží při přepravě nutné, označit zboží příslušnými symboly.
 10. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci jen v případě, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.
 11. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
 12. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 13. Při odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží a kupující je současně povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží.

 

Článek 8
Okolnosti vylučující odpovědnost

 1. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost včetně nezaviněného zpoždění dodávek od výrobce, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího, je prodávající povinen před dodáním zboží projednat s kupujícím náhradní termín plnění, příp. je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody, která je způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané prodávajícím ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.
 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je dle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Internetová adresa: www.adr.coi.cz.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Prodávající zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. 05. 2018 také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu zákon o ochraně osobních údajů nahradí. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webové stránce www.tesla-electronics.eu a jsou také sdělovány přímo subjektům údajů v souladu s právními předpisy.
 1. Tyto VOP jsou účinné ode dne 01.05.2018.
 • facebook youtube instagram twitter linkedin

Jazyk

Copyright © 2018 - 2019 TESLA Electronics. Všechna práva vyhrazena.